Mohtaj aur miskeen ki parwarish kay lye

Mohtaj aur miskeen ki parwarish kay lye koshish kernay wala Allah Azawajal ki raah mein jahaad kernay walay ki tarah hai.

(Sahi Muslim, pg:1592)…

Leave a Reply