Dunia me 3 log boht ehem hain

Dunia me 3 log Boht ehem hain

,,

(‘,’)/’

<)) 1 Main
./ /_

,,

(‘.’) phiR Main

<((>

./ /_

Aur

3rd Aap

ka dost

,,

(‘,’)

<))> Main ;->…

Leave a Reply