Ess barish

Ess /, / ‘/, / ‘/, /

/, / Barish /’ /, /’ ki /, / ‘/, / ‘/, / ‘/

/, / ‘/, /pehli /, /

bo?nd /, / ‘/, / ‘

/, / ‘/, /matti /, /

pei /, / ‘/, / ‘/, /

/, / ‘/, /girne /

se /, / ‘/, / ‘/, /

/, / ‘/ uthne /,/’/

vali k /khushbu

k Tarha

AAP Ki

Zindagi hamesha

Mehekti

Rahe….