Abitniraatkoapunterekokisifilmkikahanisunanekliyetomsgkareganahicommon sensekibaathaikterekogood nightbolnekahachal lurak ja

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4.33 out of 5)
Loading...Loading...

Ab
itni
raat
ko
apun
tere
ko
kisi
film
ki
kahani
sunane
k
liye
to
msg
kare
ga
nahi
COMMON SENSE
ki
baat
hai
k
tere
ko
‘GOOD NIGHT’
bolne
ka
ha
‘CHAL LURAK JA’